Odszkodowania

Każdemu z nas może przytrafić się kiedyś sytuacja, w której będzie musiał domagać się egzekwowania swoich praw. Jest to wynikiem zdarzeń losowych, lub celowego działania drugiego człowieka. W takich przypadkach bardzo pomocni okazują się wykwalifikowani prawnicy, którzy oceniają szansę na powodzenie i realizują oczekiwania klienta. Najczęściej, tego rodzaju sprawy załatwiane są na drodze sądowej, gdzie to właśnie niezależny i doświadczony sędzia będzie mógł zadecydować o słuszności roszczeń.

Odszkodowanie za poniesione straty

Sytuacja, o której jest tutaj mowa, odnosi się nie tylko do strat materialnych, jakie mogą być skutkiem jakiegoś zdarzenia, ale również i do uszczerbku na zdrowiu. Oba przypadki są podstawą do domagania się zwrotu kosztów, na jakie wycenione zostały ubytki. O ile w przypadku kradzieży, czy też zniszczenia mienia, jest to sprawa o, zazwyczaj, niewielkiej szkodliwości społecznej, o tyle w przypadku utraty zdrowia, odszkodowania są dość wysokie. Wynika to z tego, że poszkodowany traci, w wyniku zdarzenia, możliwość wykonywania pewnych czynności, albo przynosi mu to problemy ze zdrowiem. Z punktu widzenia prawnego, są to również dwa, oddzielne przepisy, w których różne są również minimalne kary. Warto też zwrócić uwagę, że zniszczenie mienia jest łatwe do naprawienia, natomiast uszkodzenie ciała drugiej osoby, lub wyrządzenie jej krzywdy w inny sposób, może być nieodwracalne.

Co wiąże się z odszkodowaniem?

Nie ulega wątpliwości, że w obu przypadkach należne jest zadośćuczynienie. Odszkodowania są jedną z metod naprawy tego, co uznany za winnego uczynił. Mają one na celu zwrócić poszkodowanemu należną mu sumę, lub pokryć koszty naprawy szkody. Z drugiej strony są również karą dla sprawcy i nauczką na przyszłość. Odszkodowania dotyczą jednak nie tylko spraw karnych. Są również stosowane w przypadku stłuczek na drogach i innych, tego rodzaju wypadków. Zazwyczaj wypłacane są jednak przez ubezpieczyciela osoby, która w danej kolizji została uznana za winnego. Człowiek ten może jednak spodziewać się dodatkowych opłat za ponowne ubezpieczenie.