Co warto wiedzieć o postępowaniu administracyjnym?

            Postępowanie administracyjne regulują przepisy, które znaleźć można w kodeksie postępowania administracyjnego. Stanowią one część formalną prawa administracyjnego. Na materialną część składają się natomiast odrębne ustawy.

Kodeks postępowania administracyjnego

            Procesy administracyjne toczone są przed organem administracji publicznej. Należą do nich również organy powołane w ramach realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego, które w pewnych zadaniach wyręczają samorząd. Aby upewnić się, czy dana sprawa podlega kodeksowi postępowania administracyjnego należy upewnić się, czy może ona zostać załatwiona przez dany organ oraz czy jest on właściwy miejscowo oraz instancyjnie. Gdy sprawa dotyczy osoby indywidualnej, dany organ rozstrzyga jej prawa oraz obowiązki. Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się również w przypadkach, gdy organ rozstrzyga sprawę wydając konkretną decyzję będącą jednostronnym rozstrzygnięciem.

Skargi i wnioski

            Postępowania administracyjne można podzielić na kilka rodzajów. Są to postępowania ogólne, których podstawowym przedmiotem jest indywidualna sprawa rozstrzygana decyzją administracyjną, postępowania kończące się czynnością materialno-techniczną, które zajmują się rozstrzyganiem sporów kompetencyjnych między organami administracji rządowej, pomiędzy organami tej administracji a organami samorządu terytorialnego oraz wyłącznie między organami samorządu terytorialnego, postępowania w sprawie skarg i wniosków, które dotyczą właściwego załatwienia skarg obywateli na organy administracji lub pracowników tam zatrudnionych oraz postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń, które nominują tryb i sposób wydawania różnorakich zaświadczeń.

kostki

Różne zasady

            Postępowanie administracyjne opiera się różnych zasadach. Cześć z nich wywodzi się z Konstytucji oraz ratyfikowanej umowy o ochronie praw człowieka a część z Kodeksu postępowania administracyjnego. Wśród najważniejszych zasad można wyróżnić: prawo do procesu, prawo do sądu, zasada praworządności, zasada proporcjonalności, zasada równości wobec prawa, prawo do sprawiedliwego, jawnego i szybkiego procesu, prawo do ochrony dóbr, prawo wnoszenia petycji oraz dwuinstancyjność.

            Są również sytuacje w których nie będzie stosować się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W ich przypadku należy stosować osobne przepisy oraz regulacje. Każda z takich spraw rozpatrywana jest na podstawie innego, własnego aktu prawnego, który określa jak stosować określoną procedurę. Do tego rodzaju spraw należą sprawy podatkowe, sprawy karno-skarbowe, związane z podrzędnością organizacyjną oraz służbową oraz sprawy naruszające immunitet dyplomatyczny.

Spory

            Kiedy natomiast dojdzie do sporu pomiędzy organami administracji publicznej, od regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego zależeć będzie, który organ będzie rozstrzygał konkretną sprawę. W takim przypadku mamy do czynienia z pojęciem organu wyższego stopnia i ministra właściwego. Może również zdarzyć się tak, że kilka organów może załatwić daną sprawę, jednak nie czują się one właściwym. W takim przypadku należy zajrzeć do postępowania administracyjnego.

Przy współpracy: https://pbkb-adwokaci.pl/.